سفارش مدال

مدال گردني برنجي برجسته

سایز : 3.5 سانت
0 ریال

مدال گردني آلومينيم خشدار

سایز : 3/5سانت
0 ریال

مدال ترکيب چاپ با جعبه مخمل

سایز : 10*10سانت
2,000,000 ریال

مدال آويزچرمي دايره_برنجي

سایز : 4سانت
800,000 ریال

مدال گردني برنجي برجسته

سایز : 4 سانت
400,000 ریال

مدال گردني برنجي برجسته

سایز : 5سانت
500,000 ریال

مدال گردني برنجي بركنده

سایز : 3/5سانت
0 ریال

مدال گردني برنجي بركنده

سایز : 4سانت
400,000 ریال

مدال گردني برنجي بركنده

سایز : 5سانت
500,000 ریال

مدال گردني حجمي طرح طلا

سایز : 5.5سانت
1,000,000 ریال

مدال گردني برنجي اره کاري

سایز : 5 سانت
700,000 ریال

مدال آلومينيم نقره اي آينه

سایز : قطر 3/5
0 ریال

مدال آلومينيم طلايي آينه

سایز : قطر 4
300,000 ریال

مدال گردني پلکس و آلومينيم

سایز : 5*5سانت
0 ریال

مدال گردني پلکس و آلومينيم

سایز : دايره7سانت
800,000 ریال

مدال آلومينيم طلايي آينه

سایز : قطر 5
400,000 ریال

مدال آلومينيم طلايي آينه

سایز : قطر 3/5
0 ریال

مدال آلومينيم طلايي زردار

سایز : قطر 3/5
0 ریال

مدال آلومينيم نقره اي آينه

سایز : قطر4
0 ریال

مدال آلومينيم نقره اي آينه

سایز : قطر 5
0 ریال

مدال آلومينيم طلايي زردار

سایز : قطر 4
0 ریال

مدال آلومينيم طلايي زردار

سایز : قطر 5
0 ریال

مدال آلومينيم با قاب مخمر

سایز : 10*10سانت
1,500,000 ریال

مدال گردني حجمي طرح برنز

سایز : 5.5سانت
1,000,000 ریال

مدال گردني حجمي طرح نقره

سایز : 5.5سانت
1,000,000 ریال

مدال سينه برنجي با آويز پرچم

سایز : 5سانت
1,000,000 ریال

مدال سينه آلومينيمي با آويز پرچم

سایز : 5سانت
1,200,000 ریال

مدال ترکيب برنجي و آلومينيم

سایز : 5/5سانت
700,000 ریال

_______

سایز :
0 ریال

مدال آويزچرم دايره چاپ آلومينيم

سایز : 4سانت
600,000 ریال

مدال گردني آلومينيم خشدار

سایز : 4سانت
350,000 ریال

مدال گردني آلومينيم خشدار

سایز : 5سانت
400,000 ریال

مدال حجم با جعبه مخمل

سایز : A4
4,000,000 ریال

مدال حجم با جعبه مخمل

سایز : A5
3,000,000 ریال

مدال حجم با جعبه مخمل

سایز : A6
2,500,000 ریال

مدال آويز چرم محراب و پلاک برنجي

سایز : 5*3سانت
800,000 ریال