1) فايلهاي پيوسـت شـده در سفارشات فقط از نوع cdr و يا بصورت تصــوير با dpi 600 و به صــورت

كاملا سياه و سفيد باشد.

2) سـايزهاي اسـتفاده شده براي سـفارشات بايد بصورت اسـتاندارد باشد ( سايزهاي اسـتاندارد

داخل سايت سفارش آنلاين موجود ميباشد )

3) مبلغ تائيد شده توسط مدير سايت ميبايست در مدت زمان 24 ساعت از طريق سامانه پرداخت

غير حضوري پرداخت گردد در غير اين صورت سفارش كنسل شده طلقي خواهد شد.

4) فايل پيوســتي براي هر شماره سفارش فقط يك فايل كورل يا تصـوير مي باشــد. به اين صـورت

كه ميبايست براي فايل دوم يك فرم سفارش جديد ثبت شود.

5) فايل طراحي پيوست شـده بر روي سفارش از نظر موسـسه روشـن بدون هرگونه غلط امــلايي

يا ايرادات نرم افزاري تصاوير كار شده در فايل و weld نكردن نوشته ها ميباشد پس شما مشـتري

عزيز بايد از صحت فايل در موارد اشاره شده كاملا اطمينان حاصل نمائيد زيرا گراورروشن هيچ گونه

مسئوليت بعدي را به عهده نخواهد گرفت و هزينه دوباره كاري سفارش منظور خواهد گرديد.